50Ω Direct Feed Low Q Low Noise Yagi Design


22 element CQM7022DX 70CM (432MHz) 7.06λ...

CQM7022DX in 4nec2

CQM7022DX

CQM7022DX Q-factor

Vertical Plane
Vertical Plane

 

SWRHorizontal Plane
CQM7022DX SWRCQM7022DX Horizontal Plane

 

4 x CQM7022DX residential in AGTC LITE
4 x CQM7022DX residential in AGTC LITE

 

Antenna Files...

 

CQM7022DX.nec
4CQM7022DX.nec
CQM7022DXGNU.xls

 More from G4CQM, links to other pages/topics of interest...


Legal...


Flag Counter

Flag Counter started on September 14th 2017...


HTML5